Algemeen


Schooljaar 2019-2020
________________________________________

LIJST MET BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Telefoon school

045 - 5411756

Schoolbestuur MOVARE

045 - 5466950

Schoollogopedist

045 - 5411756

Jeugdgezondheidszorg

088 - 8805030

Bureau Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV)

045-5605888

Coördinator overblijven

045-5411756

Inspectie

088-6696060

Oudervereniging

045-5411756

Medezeggenschapsraad

045-5411756

Website De Schakel

http://www.deschakel.net

 

 

SCHOOLBESTUUR

Basisschool De Schakel maakt deel uit van Onderwijsstichting Movare. Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 50 scholen met in totaal 58 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 46 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal 11.839 leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs. Drie basisscholen bieden Jenaplanonderwijs aan.

TEAM-SAMENSTELLING

Een Managementteam (MT) geeft leiding aan de school onder eindverantwoordelijkheid van de directie.
Het MT bestaat uit: Anja Dijk (Directeur), Ineke Luyten, Suzanne Vrösch en Wendy Hilak.

KLASSENINDELING en GROEPSLEERKRACHTEN

Groep 1

Startklas

Suzanne Vrösch  Groep 1

 Laura Houtermans

Carry Boll

Groep 2

Germie van der Ven

Manon Walraven

   

Groep 3a

Anne Vinken  Groep 3b

 Séverine Florie

Groep 4a

Nicole Ruwette

Natascha Pluijmen

 Groep 4b

Kyra Kleintjens

Natascha Pluijmen

Groep 5a

Delano Kusters

Groep 5b

Judith Vreuls

Groep 6a

Bianca Bellemo

Marie-José Niessen

Groep 6b

 Mariëlle van Wesemael

Groep 7

Kim Essers

   
Groep 8a

Linda Beckers

René van den Bosch

Groep 8b  René van den Bosch

Intern Begeleider

Ineke Luyten

ICT-er

Natascha Pluijmen

Bouwcoördinator

Suzanne Vrösch en Wendy Hilak

 

SCHOOLTIJDEN

Voor alle groepen:
Alle dagen ’s morgens van 08.30 uur tot 12.00 uur
Alle dagen ’s middags van 13.15 uur tot 15.15 uur
Woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Woensdagmiddag is geen school.

INLOOP

De kinderen mogen 10 minuten voor schoolbegin naar binnen. De leerkrachten zijn dan in of bij hun klaslokaal. Er is dus vóór schoolbegin geen toezicht. Stuur uw kind(eren) daarom niet te vroeg, maar ook niet te laat naar school!
Alle kinderen moeten om half negen in hun klaslokaal aanwezig zijn.

 

BRENGEN EN HALEN (groep 1 en 2)

Ook dit schooljaar begint de dag met een spelinloop. Deze spelinloop maakt deel uit van het programma Piramide, een methode voor voor- en vroegschoolse educatie.

Vanaf 08.20 uur komen de kinderen met hun ouders binnenlopen. Kinderen en hun ouders spelen dan samen met werkjes in de klas. De overgang van thuissituatie naar schoolsituatie wordt op deze manier soepeler. Om 08.30 uur is de spelinloop in groep 2 afgelopen en om 08.40 uur is de spelinloop in groep 1 afgelopen. Een lied of teken geeft aan dat de ouders de klas moeten verlaten.
Voor alle duidelijkheid: de school begint om half negen en dan moeten alle kinderen aanwezig zijn.

Na schooltijd brengen de leerkrachten de kinderen naar buiten.
Wij verzoeken u dringend niet naar binnen te komen. De leerkrachten kunnen dan het overzicht verliezen.

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020

Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Carnavalsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Pasen

12-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie

20-04-2020 t/m 01-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 en 22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

Zomervakantie

13-07-2020 tot 21-08-2020

 Extra vrije dagen voor de hele school:

Donderdag

12-09-2018

Vrijdag

10-04-2020

Vrijdag

20-12-2019

Dinsdag

05-05-2020

Dinsdag

04-02-2020

Vrijdag

29-05-2020

Vrijdag

21-02-2020

Vrijdag

10-07-2020

Maandag

04-05-2020

   

 Extra vrije dagen voor groep 1 en 2:   

Vrijdag

30-08-2019

Vrijdag

31-01-2020

Vrijdag

13-09-2019

Vrijdag

14-02-2020

Vrijdag

27-09-2019

Vrijdag

13-03-2020

Vrijdag

11-10-2019

Vrijdag

27-03-2020

Vrijdag

01-11-2019

Vrijdag

15-05-2020

Vrijdag

15-11-2019

Vrijdag

12-06-2020

Vrijdag

06-12-2019

Vrijdag

26-06-2020

Vrijdag

17-01-2020

Vrijdag

03-07-2020

 

EXTRA VERLOF

De regels voor extra verlof zijn aangescherpt.
Extra verlof kan volgens de leerplichtwet alleen in uitzonderingsgevallen worden verleend. Te denken valt aan: verhuizing, sterfgevallen, huwelijken, jubilea, enz.
Hieronder vallen dus géén extra vakanties.
Als u echter kunt aantonen dat u op uw bedrijf geen vrij kunt krijgen tijdens de reguliere vakanties, dan schept de wet enige mogelijkheden. Neem dan contact op met de directie.

AFMELDING/ZIEKMELDING

Is uw kind ziek of verhinderd om naar school te komen,
wilt u dit dan telefonisch of schriftelijk melden, liefst vóór half tien.
De directeur is namelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de ambtenaar leerplichtzaken van het Bureau Voortijdig Schoolverlaten te Heerlen.
Als wij om half 10 nog geen bericht van afmelding ontvangen hebben, zal de school (via de conciërge) u benaderen en vragen wat de reden van afwezigheid is.
Wij vragen u vriendelijk, maar toch dringend, om bezoeken aan (tand)artsen e.d., zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen.
Natuurlijk hebben we begrip voor acute problemen.

TOELATING OP DE SCHOOL

Kinderen mogen op de maandag nadat ze 4 jaar geworden zijn naar school komen.
Vanaf 5 jaar is EEN KIND LEERPLICHTIG. De school kent wel de zogenaamde "meeloopdagen" of "gewennings-dagen". Kinderen vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen maximaal 5 dagdelen naar school om al een beetje te wennen.

LICHAMELIJKE OEFENING

Dinsdag

3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8a, 8b

Donderdag

3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b

Vrijdag

6a, 6b, 6, 8a, 8b

In verband met de hygiëne is het noodzakelijk dat kinderen niet gymmen in de kleren die ze overdag dragen. Een sportbroekje, truitje en gymschoenen (i.v.m. voetwratten) zijn noodzakelijk.
Wilt u alle kleding en schoeisel van een merkje/naam voorzien.
Kan een kind niet meedoen aan de gymnastiekles (ook het zwemmen), dan hadden we daarover graag bericht, met opgave van reden. Zo niet, dan doen ze mee aan de les!

Gedragsaanpak

Wij hanteren op school de gedragsaanpak "Sociaal Sterke Groep". Deze aanpak werkt met groepsprocessen, waardoor alle kinderen beter met elkaar omgaan. De school verbeterd de omgang tussen kinderen door:

Effectieve conflicthantering. Deze is erop gericht om kinderen en leerkrachten te leren hoe ze een ruzie rechtvaardig kunnen oplossen. Hierbij zijn de 3 hoofdregels het uitgangspunt:

Er zijn 3 hoofdregels:

- Wij gaan correct met elkaar om

- Wij gaan prettig met elkaar om

- Ik verbeter de omgang met elkaar

Verder zijn er enkele "regeltjes" waarvan we u op de hoogte willen stellen en waarvan we hopen dat u er volledig achter staat:
• zorg dat uw kinderen hun (vaak dure) spulletjes mee naar huis nemen
• verboden zijn: lucifers, messen en andere gevaarlijke voorwerpen
• alleen met de fiets naar school als dat niet anders kan
• de school is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of verlies in welke vorm dan ook
• alle schade veroorzaakt door ruwheid/zorgeloosheid wordt op de ouders verhaald
• kinderen die overblijven houden zich aan de overblijfregels
• honden op de speelplaats zijn verboden
• kinderen mogen onder schooltijd het schoolterrein niet verlaten
• heb waardering voor het werk van uw kind(eren)
• houd het gezag van de leerkrachten hoog bij de kinderen

SNOEPEN/TRAKTEREN

Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. U hoeft dan niet altijd persé aan snoepgoed te denken. Een kleine versnapering in de vorm van wat fruit of iets hartigs is aan te bevelen. Dit geldt ook ten aanzien van de leerkrachten. In de schoolkrant staan geregeld leuke ideeën. Snoepen in de klas en op de speelplaats is niet toegestaan.

HOOFDLUIS

Hoofdluis is een probleem dat op alle scholen in Nederland voorkomt; helaas dus ook op onze school. Daarom proberen we in samenwerking met de GGD het probleem zo klein mogelijk te houden.
Na iedere (langere) vakantie worden alle kinderen door de luizenbrigade, dit zijn door de GGD geïnstrueerde ouders, gecontroleerd.
Mocht er hoofdluis geconstateerd worden, dan worden de ouders van die leerling meteen op de hoogte gesteld en krijgen het verzoek onmiddellijk met de behandeling te starten. Ook de andere ouders krijgen bericht.
We gaan ervan uit dat alle ouders volledig meewerken!

STAPPENPLAN BIJ DE BEHANDELING VAN HOOFDLUIS

* Controleer het hele gezin
* Bij aanwezigheid van luizen/neten alle gezinsleden behandelen en reinig na iedere controle de netenkam grondig
* Behandel de luis. Gebruik hiervoor een middel dat de luizen en de neten doodt. Maak gebruik van het advies van de apotheek en lees de hele gebruiksaanwijzing goed.
* Op de dag dat u behandelt, moeten ook kleding, beddengoed, petten, sjaals, knuffels bij 60 graden gewassen worden. Kan dit niet, dan de spullen een week lang in een afgesloten zak opbergen en na die week goed uitkloppen. Stofzuig ook matrassen, vloerbedekking, kussens, autobekleding, enz.

TIPS

* Waarschuw meteen de school, de club, vriend(innet)jes.
* Verdunde azijn (2/3 water, 1/3 azijn) zorgt ervoor dat de neten na inweken goed loslaten.
* Kam het natte haar met een stofkam na behandeling gedurende twee weken (3x daags).
* Blijf uw kind controleren.

LOGOPEDIE

Het doel van logopedie op scholen is het voorkomen, opsporen, behandelen en begeleiden van spraak-, taal-, stem-, en gehoorafwijkingen bij kinderen.
Tegenwoordig worden veel kinderen al bekeken tijdens de voorschoolse periode (peuterspeelzaal). Op de basisschool worden de kleuters onderzocht. Bij de hogere groepen worden "nieuwe" leerlingen bekeken op verzoek van de leerkracht of van de ouders.

OUDERHULP

Op de klassikale ouderavond, via stencils, oudergesprekken informeren wij u over het wel en wee van uw kind(eren). Wij proberen u zoveel mogelijk bij het leerproces te betrekken.
Soms vragen wij uw hulp (voor een heel schooljaar of voor een korte periode):
• voorleesmoeders in groep 1 en 2
• sportdag
• uitleen bibliotheek
• excursies en schoolreizen
• ouderraad
• medezeggenschapsraad.

Veel zaken zijn zonder uw hulp moeilijk te realiseren!
Geeft u zich dan ook aub op, indien u benaderd wordt!

OUDERVERENIGING

De Ouderraad, het bestuur van de oudervereniging, heeft als doelstelling: het bevorderen van een goede verstandhouding en samenwerking tussen ouders en school.
De ouderraad helpt bij de organisatie van de diverse activiteiten op school. Hiervoor zijn vaak werkgroepen opgericht die bestaan uit leerkrachten en afgevaardigden van de ouderraad.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Nicole Bok – van Gestel

Penningmeester

Nicole van Weersch

Secretaris

Bianca Karsten

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Medezeggenschapsraad (M.R.) is een belangrijk orgaan, waarin ouders en leerkrachten meedenken over allerlei schoolse zaken. In het M.R.- reglement is bepaald ten aanzien van welke voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (het schoolbestuur) de M.R. instemming moet verlenen dan wel een advies moet uitbrengen.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding

Leerkrachtgeleding

Kitty Cohnen

René van den Bosch

Nicole Bosch

Ineke Luyten

 

VRIJWILLIGE SCHOOLGELDIJDRAGE

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een bijdrage van 22 euro per schooljaar. Van dat geld worden alle binnen- en buitenschoolse activiteiten, inclusief het schoolreisje, betaald. Een gedeelte van die bijdrage wordt ook besteed aan een scholierenongevallenverzekering. De kinderen zijn dan bij alle activiteiten verzekerd. Op de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen kunnen een aanvraag doen bij Stichting Leergeld. Stichting Leergeld houdt maandelijks een spreekuur bij ons op school.

OUDERCONTACT

Een goed contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. U bent dan ook altijd van harte welkom om informatie te vragen over het wel en wee van uw kind(eren). Ook als er "problemen" zijn, moet u niet aarzelen een afspraak te maken.
Van onze kant nodigen wij u een aantal keren per jaar uit. We hopen dat u daar altijd tijd vrij voor kunt maken, want het is in het belang van uw kind(eren).
Aan het begin is er een klassikale ouderavond. Daar wordt info gegeven over het schooljaar en maakt u afspraken met de leerkracht. We nodigen u ook uit de resultaten van uw zoon/dochter met de klassenleerkracht te komen bespreken. De ouders van de kinderen van groep 1 worden minimaal één keer uitgenodigd; die van groep 2 twee keer. Nogmaals: een gesprek tussen ouders en leerkrachten/directie is altijd mogelijk. Maak wel een afspraak!

ISY SCHOOLINFORMATIE

Middels Isy Schoolinfo informeren wij u digitaal. Met Isy wordt u via de mail op de hoogte gehouden van nieuws voor uw kind, mededelingen, brieven en uitnodigingen voor oudergesprekken.

Door het gebruik van Isy gaan er veel minder papieren brieven mee naar huis. Om alle informatie digitaal te ontvangen moet u zich eenmalig registreren. Heeft u hierbij hulp nodig dan kunt u zich wenden tot onze ICT-er, Natascha Pluijmen.